Steg-1 utbildning i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi i Lund. Utbildningen ger en allmän översikt över psykoterapimetoderna samt specifika kunskaper om den kognitiva beteendeterapins teoretiska grunder.

Auktoriserad utbildning

Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Den följer sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt kvalitetsgranskas av föreningen. Läs föreningens policydokument

”En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.”

Charlott Adlercreutz
Leg. sjuksköterska, Psykiatri Skåne

Lång erfarenhet


Vi har genomfört
0
Steg-1 utbildningar i KBT

vår steg-1 utbildning ger dig:

Vår steg-1 utbildning är auktoriserad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) och uppfyller följaktligen alla krav på en godkänd steg-1 utbildning. Den ger därför studenten tillträde till legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (steg-2)
Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg-1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT.
För oss är det en självklarhet, och ett kvalitetskrav, att alla handledare är handledarutbildade och har lång och bred erfarenhet av handledning i KBT (även om detta formellt sett inte är ett krav på steg-1 nivån). Våra handledare är dessutom uppskattade handledare för studenter på psykologprogrammet i deras psykoterapiutbildning (steg-1), och för studerande vid påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (steg-2) vid institutionen för psykologi, Lunds universitet.
Vi har ambitionen att anlita lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Ett genomgående krav är att de som undervisar hos oss är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT, och har gedigen klinisk erfarenhet av terapimetoden. Avsteg från denna princip förekommer i några fall vilket motiverats av att dessa lärare är specialister och ansedda forskare i sitt ämnesområde.

Om utbildningen

 • Connector.

  Syfte

  Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper rörande grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder inom KBT, samt färdigheter att tillämpa dessa vid mindre komplex problematik, såsom ångest- och depressionstillstånd. Den syftar också till att förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighetsstörningar, ätstörningar samt psykossjukdomar.

 • Connector.

  Innehåll och metoder

  Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT: det kognitiva (informationsprocesspara-digmet) och inlärningspsykologiska. Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner, och inte minst genom handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

 • Connector.

  Lärare och handledare

  Samtliga metodlärare är legitimerade psykoterapeuter och det stora flertalet även handledar-utbildade. De har mångårig erfarenhet av metoden och vi strävar efter att samla de främsta i Sverige inom respektive tillämpningsområde. Samtliga handledare är handledarutbildade, vilket är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt varje moment och delmoment i utbildningen. Efter avslutad utbildning ber vi även den studerande att på en skala från 1 till 10 uppskatta hur nöjd vederbörande är med utbildningen i sin helhet (1=mycket missnöjd, 10=mycket nöjd). Nedan presenteras en grafisk sammanställning av hur nöjda utbildningsdeltagarna varit de senaste åren.

Hur nöjd är du med utbildningen i sin helhet?
84%

Kursinformation

Utbildningen, som genomförs under fyra terminer, följer den av UHÄ 1978 fastställda studieplanen för steg-1 motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognaöverenskommelsen, tidigare 30 universitetspoäng). Den ger del av behörighet att söka det legitimationsgrundande psykoterapeut-programmet (steg-2) och är auktoriserad av sfKBT (Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktade terapier). Utbildningen omfattar föreläsningar/ seminarier (ca 4 timmar per vecka under tre terminer) samt handledning i små grupper (120 timmar över termin 2-4). Den omfattar praktiska övningar, eget terapeutiskt arbete, handledning, egenterapi samt litteraturstudier.
Samtliga metodlärare är legitimerade psykoterapeuter och samtliga av våra handledare är handledarutbildade.
Utbildningen avser att förmedla kunskaper i basala psykoterapeutiska principer och metoder samt att ge en allsidig orientering i relevant psykologi och psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik, psykoterapeutiska samtal samt en allmän orientering i olika psykoterapeutiska metoder. Obligatorisk närvaro tillämpas.
Vi strävar efter att anlita lärare och handledare med hög kompetens inom respektive undervisningsområde. Samtliga metodlärare är legitimerade psykoterapeuter och samtliga av våra handledare är handledarutbildade.

För att erhålla utbildningsbevis erfordras även individuell egenterapi på 50 timmar alt. 120 timmar i grupp. Denna egenterapi ingår ej i anordnad utbildning.

Utbildningsinfo

Läs mer detaljerad information om utbildningens innehåll och upplägg.

PDF-fil

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.

pdf-fil

Start steg-1 utbildning i KBT

17 oktober 2016

Plats

Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9, Lund | Karta

Kursansvarig

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare med KBT inriktning

Mer information

Tfn: 0702-07 43 52 | E-post: jan-erik.nilsson@kognio.se

Pris & anmälan

Pris: 110 000 kr (ex. moms) | Anmälningstiden har löpt ut men utbildningen är öppen för sen anmälan.

Anmälan