Policy för personuppgiftshantering

Syftet med denna policy är att säkerställa att Kognio – centrum för KBT (kallas även ”Kognio”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler.

Mer information om GDPR finns på datainspektionens hemsida

Genomgående använder vi begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter. Undantag förekommer, och i de fall anges specifikt vilken typ av åtgärd som involverar personuppgift som avses.

Kognio – centrum för KBT behandlar dina personuppgifter i samband med att du:

 • kontaktar oss per telefon, via e-post eller genom att du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida;
 • anmäler dig till/deltar på våra utbildningar;
 • söker/går i psykoterapeutisk behandling hos oss;
 • använder vår webbplats, interagerar med våra profiler i sociala medier samt prenumererar på vårt nyhetsbrev;
 • ingår i ett anställningsförhållande eller underleverantörsavtal med oss;

Texten nedan anger vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas, samt vilka rättigheter du har i samband med behandlingen.

Behandling av personuppgifter inom ramen för vår utbildningsverksamhet

Ändamål

Kognio – centrum för KBT behandlar dina personuppgifter för ändamålet att kunna administrera din utbildning samt kommunicera med dig inom ramen för din utbildning hos oss.

De personuppgifter som behandlas av oss för ovanstående ändamål är:

 • Namn;
 • Adress;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Studieresultat;
 • Betalnings-/faktureringsinformation;

För de utbildningar till vilka det förekommer behörighetskrav behandlas även följande personuppgift för ovanstående ändamål:

 • Information om behörighet;

För de utbildningar efter vilka kursintyg eller utbildningsbevis skall utfärdas behandlas även följande personuppgift för ovanstående ändamål:

 • Personnummer;

För våra grundläggande utbildningar i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1) behandlas även följande personuppgifter för ovanstående ändamål:

 • Yrke;
 • Arbetsplats;
 • Tjänstgöringsort;
 • Studiedokumentation;

Rättslig grund

De kategorier av personuppgifter som anges ovan behandlas med stöd av att uppfylla ett avtal där Kognio – centrum för KBT har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig inom ramen för utbildningen, samt säkerställa att utbildningen administreras på ett adekvat sätt.

Lagringstid

För de utbildningar i vilka examination förekommer kommer dina personuppgifter att behandlas för ovanstående ändamål under utbildningen och därefter bevaras under en period om 20 år från att du har avslutat din utbildning.

För de utbildningar i vilka examination inte förekommer kommer dina personuppgifter att behandlas för ovanstående ändamål under utbildningen och därefter bevaras under en period om 12 månader från att du har avslutat din utbildning.

I de fall en anmälan till en av våra utbildningar inte leder fram till erbjuden utbildningsplats (pga annullering av anmälan, platsbrist etc.) kommer dina personuppgifter att behandlas för ovanstående ändamål fram till sista anmälningsdag för sökt utbildning och därefter bevaras under en period om 60 dagar.

Överföring av personuppgifter

För ovanstående ändamål kan Kognio – centrum för KBT komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners (både inom Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

En lista över de länder utanför EU/EES till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras kan du få del av genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Behandling av personuppgifter inom ramen för vår mottagningsverksamhet

Ändamål

Vi använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Rättslig grund

Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykoterapeuter är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Kognio kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa. Det kan gälla:

 • Andra vårdgivare – om du flyttar till ett annat landsting och ska få fortsatt vård där
 • Andra myndigheter

De uppgifter du lämnar till oss kan vi komma att dela med våra underleverantörer, dvs de legitimerade psykoterapeuter som hjälper oss att bedriva vår verksamhet för ovan nämnda ändamål.

För all psykoterapeutisk behandling som sker inom ramen för vårdval psykoterapi kan vi komma att dela följande personuppgifter med vår uppdragsgivare region Skåne:

 • Namn;
 • Personnummer;
 • Information om behandlingsmetod;
 • Datum för symtomdebut;
 • Datum för sjukskrivning;
 • ID för vårdåtagande;
 • Uppgifter om besökstillfällen;
 • Diagnos;
 • Uppgifter om patientavgifter, högkostnadsskydd och frikort;
 • Uppgifter om/från sjukvårdens enkäter och blanketter;

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi för in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Automatisk behandling av personuppgifter

Ändamål

Med hjälp av cookies och andra digitala spårningstekninker behandlar Kognio – centrum för KBT dina personuppgifter i samband med att du använder vår webbplats, interagerar med våra profiler i sociala medier samt prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi gör detta för att mäta din användning av vår webbplats så att vi kan förbättra den, genomföra marknadsundersökningar, informera oss om när e-postmeddelanden eller annonser har visats eller klickats på, mäta och förbättra vår online annonserings genomslagskraft.

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som identifierar en unik webbläsare. De skickas till en dator av internetoperatörer eller tredje part. Som standard är cookies tillåtna i de flesta webbläsare, då detta är något som de flesta webbplatsägare kräver för att få åtkomst till deras webbplats. En cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid eller tills du själv raderar den. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att inaktivera cookies som standard, blockera cookies från tredje part eller för att få ett meddelande om att en cookie har skickats.

Läs mer om cookies på post- och telestyrelsens webbplats

Cookies och teknik från Google. Med hjälp av cookies och teknik från Google kan vi få information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, information om sidvisningar, källa och tiden för besöket på webbplatsen. Informationen avidentifieras och visas som siffror, vilket innebär att den inte går att härleda till specifika personer. På så sätt skyddas din integritet.

Om du inte vill att användningsdata samlas in i annons eller webbstatistiksyfte av Googles tjänster kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare eller en tjänst från branschorganisationen EDAA:

Annonsinställningar för Google Analytics på Googles webbplats

Opt-out tillägg för Google Analytics på Googles webbplats

Läs mer om och aktivera tjänsten på EDAAs webbplats

Cookies från Facebook. Facebooks pixeltagg placerar cookies på din dator som kan skicka ett meddelande till Facebook om att du har besökt webbplatsen. Vi förmodar då att du är intresserad av Kognio och innehållet på webbplatsen. När du sedan besöker Facebook visas information eller annonser med liknande innehåll. Gå till sekretessinställningarna i Facebook för att begränsa visningen av denna typ av marknadsföring.

Webbfyrar. Vi använder också spårningstekniker genom s.k. webbfyrar (”web beacons”) för att samla in information kring hur du som prenumerant på vårt nyhetsbrev interagerar med våra utskick av e-postmeddelanden. Webbfyrar är små bilder inbäddade i innehållet på webbplatsen och i html-formaterade e-postmeddelanden och är normalt inte synliga för användaren. När vi skickar ut e-postmeddelanden via vår nyhetsbrevtjänst kan webbfyrar finnas i mejlen. Webbfyrarna ger oss möjlighet att se om meddelandena har öppnats eller vilka länkar man klickat på.

Om du inte önskar denna teknik via e-post kan du konfigurera din mjukvara genom att avaktivera html-bilder eller avvisa html-e-post (genom att ställa in endast text). Genom att avvisa cookies eller kräva ett svar före cookies reduceras också webbfyrarnas funktioner. Du kan även närsomhelst välja att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev genom att klicka på en länk i nyhetsbrevets sidfot.

Rättslig grund

De kategorier av personuppgifter som anges ovan behandlas med stöd av ett samtycke från dig. Genom att använda vår webbplats ger du ditt godkännande till att vi placerar cookies i din dator samt att vi använder oss av andra digitala spårningstekniker för ovanstående ändamål. I samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du ger oss, samt att vi använder oss av digital spårningstekniker (webbfyrar) för ovanstående ändamål.

Behandling av personuppgifter i samband anställningsförhållande och underleverantörsavtal

Ändamål med och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Kognio – centrum för KBT behandlar dina personuppgifter för ändamålet att hantera och fullgöra ett avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Behandling av personuppgifter som inrymmer bilder för publikation på vår hemsida stöds av en intresseavvägning där Kognio – centrum för KBT har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster. Du är medveten om att du när som helst kan invända mot vår behandling baserat på en intresseavvägning. För det fall du invänder mot behandlingen kommer vi att kontakta dig för att ta upp en dialog med dig avseende detta.

Lagringstid

Kognio kommer att radera dina personuppgifter efter det att ditt avtal med oss upphört och i enlighet med reglerna i bokföringslagen.

Överföring av personuppgifter

För ovanstående ändamål kan Kognio – centrum för KBT komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners (både inom Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

En lista över de länder utanför EU/EES till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras kan du få del av genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rättigheter och kontaktuppgifter

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling, samt att begära att få tillgång till ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kognio – Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund

E-post: info@kognio.se

Ändringar till denna policy

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 2 november 2020.