Vill du veta mer om MBSR programmet?

Vill du veta mer om MBSR programmet?

Att bättre kunna hantera stress, utmattning, nedstämdhet, smärta och kronisk trötthet har varit drivkrafterna som medfört att tusentals människor sökt sig till MBSR programmet.

MBSR-programmet omfattar både formella och informella meditationer och övningar i mindfulness, varsam Hatha Yoga samt utforskande dialoger mellan lärare och deltagare. Lärande dialoger mellan deltagare är också en viktig del av programmet. De för mindfulness och medveten närvaro så viktiga attityderna (t.ex. medkänsla om självet och andra) tränas bland annat just i dessa närande och lärande dialoger.

Västerländsk psykologi, stressfysiologi, smärthantering och buddhistisk psykologisk kunskap, vävs i MBSR samman på ett för deltagaren meningsfullt sätt. Målet med programmet är att deltagaren ska uppleva ökad livskvalitet samt hitta nya vägar att härbärgera och förhålla sig till livets svårigheter och påfrestningar. En central aspekt av programmet är att deltagaren förstår att återhämtning och vila är helt möjligt genom mindfulnessövningar.

En av MBSR programmets viktigare syften är att ge deltagaren förmågan att med lugn och nöjdhet ge sig tid, att i stillhet och ro, utföra mindfulnessövningar som ger både återhämtning och ny kraft.

Ackumulerad forskning har visat att mindfulnessträning, i synnerhet den enligt MBSR,  ger lindring och hjälp, oavsett sökorsak. Hit räknas exempelvis högre livskvalitet samt symtomlindring vid sjukdomstillstånd och ohälsa. Mindfulness har även studerats inom fältet för medicinsk grundforskning. Forskare har t.ex. kunnat koppla ett deltagande i MBSR-program till ökad aktivitet i ”telemorerna”, de yttersta ändarna på våra kromosomer. Ett synnerligen intressant fynd, som kan ge nya infallsvinklar till bland annat cancer- och åldersforskning.

Den nyfikne hänvisas till följande artikel:

Lengacher, Cecile, A., et al., (2014). Influence of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on telomerase activity in women with breast cancer (BC), Biological Research for Nursing, Oct, 16(4), 438-447.

AMRA (American Mindfulness Research Association) ger var månad ut en ny publikation med uppdaterad information om forskning inom området. Över 8000 vetenskapliga artiklar finns att tillgå – de flesta avser effekterna av MBSR eller dess anpassningar.