Välmeriterade och uppskattade handledare

Handledarna på vår grundutbildning i KBT är både välutbildade och uppskattade. De har mångårig erfarenhet av handledning i psykoterapi, merparten av dem både hos oss och på Lunds Universitet. 

Som student på vår grundutbildning i KBT blir du handledd av en utbildad handledare. Detta ser vi som en självklarhet. Du uppfyller därmed också ett av behörighetskraven för att söka psykoterapeutprogrammet (steg 2) – att ha fått handledning av en handledarutbildad handledare.

Att handleda i KBT

Att lära sig hantverket, förstå klientens problematik, lägga upp och genomföra en behandling och att lära sig utvärdera denna är den viktigaste delen av en steg 1 utbildning i KBT. Denna uppgift kräver skickliga handledare/lärare. Det räcker inte att vara enbart steg 1 kompetent eller legitimerad psykoterapeut och det är därför som alla handledare hos oss är handledarutbildade. Därmed uppfyller vi också ett av kraven för att få vår steg 1 utbildning auktoriserad av sfKBT!

Handledarutbildningen är en längre fortbildning för legitimerade psykoterapeuter och ger behörighet att handleda i psykoterapi. Utbildningen ges framför allt av universitet och högskolor. Behöriga att söka universitetets utbildning är psykologer, specialistläkare, specialistsjuksköterskor eller socionomer som har minst 2 års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter på halvtid som legitimerad psykoterapeut. Men det är både meriterande och eftersträvansvärt att ha ännu längre erfarenhet. Forskningsuppdrag är också meriterande.

Vid de handledarutbildningar som Kognio har anordnat krävdes dessutom att den sökande genom videoinspelade samtal kunde visa att hen var en kompetent psykoterapeut. Det var även meriterande med lärarerfarenhet.

Våra studenter berättar

För studenterna blir handledaren en typ av facilitator. Denne blir, med andra ord, en person som uppmuntrar, inspirerar, gör det lättare för, leder vägen samt understödjer studenten att utveckla sina teoretiska och praktiska färdigheter. 

I regelbundna utvärderingar lyfter våra studenter fram betydelsen av att handledaren skapar struktur, både i handledningssituationen och i det egna klientarbetet. De ser handledaren, med sin gedigna kliniska erfarenhet, som en “modell” för hur en terapeut kan arbeta. Samtidigt ger denne studenterna det stöd de behöver för att kunna växa in i och utvecklas i terapeutrollen. De tycker det är viktigt att få hjälp med att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete och få bra feedback. Men för studenterna är det avgjort viktigaste att handledaren skapar ett tillåtande arbetsklimat i handledningsgruppen så att man som student vågar visa upp sina misstag. Som en av våra studenter uttryckte det: “Vi lär oss av våra misstag!”

Här följer omdömen från tre av våra studenter:

”Jag har under utbildningen fått handledning av Jens Knutsson. Det har genomgående varit strukturerat, tryggt och mycket lärorikt. Jens har kunnat möta våra olika behov, varit lyhörd och engagerad men också kunnat stötta oss i våra olika utvecklingsområden och på ett skickligt sätt kunnat fånga upp detta i vår utbildningsterapi. Det har varit tydligt för varje handledningstillfälle vilken agenda som varit aktuell och det har funnits gott om utrymme för frågor och stöd. Jag är mycket nöjd med både min handledningsgrupp och min handledare på Kognio, och det har varit avgörande för min fortsatta utveckling i KBT.”

Lisa Lindström – Pedagog och rehabsamordnare

”Handledningen med Henrik har varit väldigt, väldigt givande. Jag hade turen nog att tilldelas en handledare som passade mig i det stora hela, både som person och terapeut. Jag tycker Henrik tog sin del av uppdraget att fånga upp oss och motivera när det i situationer kändes diffust och svårt, där jag även upplevde Henrik som förstärkande i att vi kan och bör få vara de terapeuterna som vi är och inte behöva efterlikna någon annan. Jag kommer sakna Henrik och vår grupp, vi var en stor och stark del under ett och ett halvt års tid. Så tack Henrik, tack!”

Marco Thiele – Kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin  

”Handledningen som vi erbjudits/fått via Kognio har varit av stor betydelse för den praktiska biten främst och också en viktig del i att kunna få möjligheten att förankra den teoretiska delen som utbildningen inleddes med. Gruppen som jag deltog i bestod av fyra studenter, vilka alla arbetade kliniskt i sin vardag. Nivån har varit hög både vad gäller deltagarnas kunskapsnivå och praktiska erfarenheter men också handledaren Jens Knutsson. Han har stått för struktur, utvecklingsmöjlighet, god erfarenhet och hög kunskapsnivå. Det har funnit utrymme för alla att bidra med input och synpunkter kring de olika handledningsfrågorna. Handledningen har främst varit avhängt processen med utbildningspatienter men det har också funnits utrymme till reflektion gällande blivande terapeutrollen. Ingenting har känts obekvämt eller jobbigt utan tvärtom har gruppen känts trygg och stöttande. Ett stort plus är den feedback vi fått i och med att vi har filmat våra sessioner. Det har jag upplevt som en mycket hjälpsam metod. Jag skulle vilja påstå att som helhet har det varit en mycket bra handledningsgrupp.”

Emelia Ketzénius – Leg. hälso- och sjukvårdskurator