Datum

Kurs 52: 19 mars 2024
Kurs 53: 9 oktober 2024

Sista ansökningsdag

Kurs 52: 16 februari 2024
Kurs 53: 6 september 2024

Plats

Kognio, Skomakaregatan 13 i Lund

Antal platser

Max 20 studenter per kursomgång

Kostnad

136 500 kr (170 625 inkl. moms)
Räntefri delbetalning möjlig.

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 i KBT).

Utbildningen omfattar två års studier på deltid och ger grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i KBT. Den vänder sig till dig med människovårdande yrkesutbildning som vill lära dig mer om hur metoden kan användas inom ramen för ditt yrke. Utbildningen ger dig, under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning, behörighet att behandla klienter med KBT. Den ger dig dessutom del av behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet (steg 2).

Vår utbildning är auktoriserad och kvalitetsgranskas av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT).

Syfte

Syftet med vår steg 1 utbildning i KBT är:

 • Att ge breda och djupa kunskaper om kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder.
 • Att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd.
 • Att förmedla kännedom om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighets- och ätstörningar samt psykossjukdomar.

Innehåll

Utbildningen förmedlar kunskaper i basala psykoterapeutiska principer och metoder samt ger en allsidig orientering i relevant psykologi och psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik samt psykoterapeutiska samtal. Utbildningen ger även en allmän orientering i olika psykoterapeutiska metoder.

Fokus ligger på båda de centrala synsätten inom KBT, det kognitiva och det inlärningspsykologiska. Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi.

Kurs A

Ramkurs

Information kring uppläggning och innehåll, klargörande av mål och delmål samt evaluering.

Kurs B

Utvecklingspsykologi: olika utvecklingsteorietiska perspektiv

 • Kognitiv teori och den kognitiva utvecklingen
 • Affektteori
 • Socio-emotionell utveckling med anknytningsteori och självutvecklingsteori
 • Inlärningspsykologiska teorier
 • Evolutionsteori
Kurs C

Kognitiv beteendeterapeutisk metod

CI: Grunder och samtalsmetodik:

 • grundläggande teori, begrepp och metod
 • samtalsmetodik

CII: Psykopatologi, diagnostik, fallformulering och behandlingsstrategier:

 • ångesttillstånd
 • depressiva tillstånd

CIII: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier.

Orientering i:

 • komplex problematik
 • psykotiska tillstånd
 • personlighetsstörningar
 • psykosomatik
 • neurospykologiska funktionshinder

CIV: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier:

 • grupp, barn, ungdomar samt familjebehandling
 • gruppterapi
 • behandling av barn, ungdomar och familj
Kurs D

Angränsade psykoterapeutiska behandlingsmetoder

 • Radikal behaviourism
 • Psykodynamisk terapi
Kurs E

Vidgad tillämpning av KBT

 • ACT
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Mindfulness och KBT
Kurs F

Etik

Juridiska och etiska frågeställningar för psykoterapeuter.

Kurs G

Vetenskapsteori och utvärderingsfrågor

Kunskapsbegreppet, vetenskaplig förklaring och arbetssätt. Psykoterapiforskning.

Kurs H

Handledning i grupp

Handledning i liten grupp (3-4 deltagare). Handledningen genomförs på minst två (videoinspelade) fullständiga behandlingar per deltagare. Tillgång till videokamera för egna inspelningar är ett krav då varje session skall spelas in.

Egenterapi

Egenterapi omfattande 30 timmar skall ges av legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och får inte vara äldre än 10 år. Terapin kan delas upp i två skilda individuella terapier, eller i individuell och gruppterapi, under förutsättning att minst 15 av timmarna utgörs av individualterapi med KBT-inriktning.

Examination

På utbildningens olika delar samt på utbildningen i dess helhet sätts betyg godkänd eller underkänd. Efter genomgången utbildning utfärdas utbildningsbevis. Saknas egenterapi utfärdas kursintyg, vilket inte ger behörighet till steg-2 (se ovan) eller formell behörighet att behandla med metodiken.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs allmän högskolebehörighet och särskild behörighet.

A. Allmän högskolebehörighet

Har den som uppfyller något av följande krav:

 1. Utbildning i treårig gymnasieskola: har slutbetyg från ett nationellt program (eller Komvux) och fått lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
 2. Utbildning i tvåårig gymnasieskola:
  • har avgångsbetyg utfärdat senast 1996 från en fullständig minst två-årig utbildning i gymnasieskolan (eller annan likvärdig utbildning)
  • har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje eller något program i gymnasieskolan
 3. Ålder och yrkesverksamhet:
  1. fyller 25 år senast under det kalenderår under vilket utbildningen börjar och varit yrkesverksam i minst fyra år (minst halvtid, minst tremånadersperioder) före det kalenderhalvår utbildningen börjar
  2. har kunskaper i svenska motsvarande kurs B och engelska motsvarande kurs A
B. Särskild behörighet

Den sökande skall ha en människovårdande yrkesutbildning och under studietiden vara professionellt verksam med människovårdande inriktning under minst 50% av en heltidsanställning.

Den studerande skall under utbildningstiden, styrkt med intyg från verksamhetsansvarig eller arbetsgivare, ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete. Den sökande skall också skaffa sig tillgång till minst tre lämpliga klienter för det handledda klientarbetet.

C. Urvalskriterier

Arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning samt genomgången introduktionskurs i KBT (den s.k. veckokursen om 50 timmar) är meriterande och beaktas vid urvalet av de sökande.

Upplägg

Vår steg 1 utbildning genomförs under fyra terminer och följer den av UHÄ 1978 fastställda studieplanen för steg 1 motsvarande 45 högskolepoäng. Utbildningen omfattar föreläsningar och seminarier (ca 8 timmar per vecka under termin 1 och 4 veckotimmar under terminerna 2-4, totalt ca 270 lektionstimmar) samt handledning i små grupper (totalt 120 timmar över termin 2-4).

Utbildningen genomförs med en undervisningsdag per vecka, där både teori och handlett arbete ingår. Undervisningen är, med få undantag, förlagd till samma veckodag under hela utbildningen. Vi kallar vårt upplägg för halvdistans, då du tillbringar en dag i veckan i Lund och lägger upp dina självstudier när det passar dig. Utbildningens kompakta struktur möjliggör arbete och/eller andra studier parallellt. Du med ett längre pendlingsavstånd kan därmed lätt få utbildningen att passa in i ditt schema.

Undervisningsdag för kurs 52 är tisdag och för kurs 53 onsdag.

Obligatorisk närvaro tillämpas.

Under utbildningen examineras du både skriftligt, i form av salstentamina och hemtentamina, och med muntliga redovisningar. Ditt handledda klientarbete bedöms av respektive handledare.

Egenterapi är en del av utbildningens praktiska innehåll och du genomför den i din egen takt och bekostar den själv. Vårt krav är minst 30 timmars individualterapi, alternativt 60 timmars gruppterapi. Du kan kombinera två terapiformer. För dig som har genomfört egenterapi utfärdas utbildningsbevis efter slutförd utbildning. Du som inte har genomfört egenterapi får istället ett kursintyg.

På Kognio tycker vi att det är viktigt med studentinflytande. Våra studenter är med och påverkar genom fyra olika kanaler: institutionsstyrelsen, studeranderådet, mitterminsmöten och löpande utvärderingar.

Antagning

Antagning sker löpande. När du skickat din ansökan till oss har du 14 dagar på dig att inkomma med kompletterande handlingar som styrker din behörighet. När din ansökan är komplett och din behörighet styrkt skickar vi dig ett formellt antagningsbesked. Finansieras utbildningen av dig som privatperson eller av ett mindre företag krävs att att du/företaget ingår i ett avtal med oss gällande utbildningsplatsen.

Lärare och handledare

Våra metodlärare är bland de främsta i Sverige och har spetskompetens inom respektive tillämpningsområde. De har mångårig erfarenhet av metoden. Alla lärare utom enstaka är legitimerade psykoterapeuter och de flesta dessutom handledarutbildade. Vi har förmånen att behålla samma lärare år efter år.

Våra handledare är välmeriterade och uppskattade. De har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och är givetvis handledarutbildade. Detta är en del av de krav som ställs för att utbildningen ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg 2). 

Presentation av våra lärare och handledare (vänligen observera att sidan är under uppbyggnad. Vi fyller på med lärare och handledare allteftersom.)

Examinator

Steg-1 KBT – Grundläggande utbildning i psykoterapi med KBT-inriktning

Auktoriserad utbildning. Vår steg 1 utbildning i KBT är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier.

En av de bästa utbildningar jag gått, fantastiskt duktiga föreläsare och handledare. Utbildningen blev mycket utvecklande för mig både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan.

Charlotte Adlercreutz, Leg. sjuksköterska, Psykiatri Skåne

Jag kan varmt rekommendera Kognio som utbildningsleverantör av Steg 1 utbildning i KBT.

Susan Hinz, Verksamhetschef

Jag letade länge efter en steg 1 utbildning med KBT innan jag valde Kognio för de starka kopplingarna till Lunds universitet genom lärarna och handledarna. Utbildningen har gett en god grund att stå på.

Åsa, Leg. sjuksköterska/samtalsterapeut

Mycket lärorik utbildning! Stor bredd på föreläsningarna och kompetenta föreläsare med specialistkunskaper.

Anonym

Jag är mycket nöjd med den här utbildningen. I mitt yrke har jag kunnat omsätta mina kunskaper direkt i jobbet. Proffsiga och mycket kunniga lärare, bra och gedigen handledning!

Sara, Beteendevetare

Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått.

Gull-Britt Dahlman, Leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt

Steg 1 i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

 • Privatpersoner och mindre företag erbjuds dela upp den totala kursavgiften på tre delbetalningar. Första delbetalning sker direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare. Att delbetala kursavgiften är räntefritt och inga extra kostnader tillkommer.
 • Finansieras utbildningen av dig som privatperson eller av ett mindre företag krävs att att du/företaget ingår i ett avtal med oss gällande utbildningsplatsen. Vänligen ange namn, adress samt person- eller organisationsnummer för part som kommer ingå i avtalet.
 • Vårt nyhetsbrev ger dig bl. a. kontinuerlig information om vårt utbildningsutbud, information om våra café-kvällar och andra kostnadsfria arrangemang, tips om intressanta inlägg på vår blogg samt senaste nytt inom vår behandlingsforskning.
 • Vänligen observera att när är du klickar på knappen "skicka" kommer du att omdirigeras till en tack-sida med information om kompletterande handlingar. Omdirigeringen kan ibland dröja en liten stund och vi ber dig därför ha lite tålamod.