En hel kursdag inom traumarelaterad problematik riktad till psykologer som jobbar inom primärvården och önskar ökad kompetens inom traumaområdet. 

Innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande kunskap kring trauma och traumarelaterade symtom och diagnoser. Den inriktar sig på bemötande och konceptualisering av traumatiserade individer samt evidensbaserade behandlingar för traumarelaterad problematik. Ett genomgående tema är att kunna särskilja mellan vad som är traumarelaterat eller inte, vad som kräver en traumabehandling eller inte, och om denna behandling ska vara traumafokuserad eller inte. 

All information som presenteras och diskuteras utgår från evidensbaserade perspektiv inom psykologi. Fokus är på att kunna göra kliniska bedömningar kring eventuell traumarelaterad problematik och behov av en traumabehandling. Kursen kommer inkludera en förståelse för riktlinjer för PTSD-behandling samt innehåll i traumafokuserade behandlingar men ingen specifik behandlingsmodell kommer ingå. Behandlingsrelaterad information är mestadels kopplad till kognitiv beteendeterapi.

Förkunskapskrav

Legitimerad psykolog.

Upplägg

En heldag som framför allt kommer att bestå av föreläsningar och diskussioner, i mindre och större grupper. 

Kursen arrangeras i samarbete med Vitae Psykologi.

Lärandemål

Deltagaren förväntas efter kursen kunna:

  1. Definiera och förklara traumaexponering samt traumarelaterade symtom och diagnoser. 
  2. Göra en klinisk bedömning av eventuell traumarelaterad problematik och behov av traumabehandling grundad i evidens. 
  3. Redogöra för begreppet traumamedveten omsorg och vad det innebär för bemötande av traumatiserade individer. 
  4. Beskriva riktlinjer för behandling av PTSD inklusive generell förståelse för evidensbaserade behandlingar för PTSD. 

Lärare

  • Marie Karlsson

    Marie Karlsson

    PhD i klinisk psykologi; Universitetslektor; legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut