En utbildning i KBT som utvecklar ditt omvårdnadsarbete. Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över en termin.

Erbjuds som uppdragsutbildning. Vid intresse vänligen kontakta oss för en offert.

Syfte

Utbildningen ger dig kunskaper om förhållningssätt baserade på grundläggande teorier och metoder inom kognitiv och beteendeinriktad terapi. Den ger också färdigheter att tillämpa dessa i det dagliga patient- och klientarbetet. 

Vänligen observera att utbildningen inte ger behandlarkompetens.

Lärandemål

Efter utbildningen kan du /har du:

  • Bättre förstå teori, metod och förhållningssätt utifrån KBT.
  • Bemöta de människor du möter i vardagen på ett mer funktionellt sätt med hjälp av de KBT-verktyg du har lärt dig.
  • Utvecklat dina kunskaper och färdigheter inom samtal, kommunikation.
  • Fått en övergripande kunskap om diagnoser och behandlingsformer aktuellt för ditt yrke.

Innehåll

Utbildningen förmedlar kunskaper om basala begrepp inom KBT, ångestreaktioner och depressiva reaktioner. Kunskaper förmedlas genom föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vården och möter patienter i din vardag. Företrädesvis inom psykiatrin, men även inom andra människovårdande verksamheter.

Behörighet

Godkänd omvårdnadsutbildning.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över en termin. Den ges på halvfart med en undervisningsdag varannan vecka, dvs en och samma veckodag under hela utbildningen (med reservation för några enstaka undantag).

Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT.

Utbildningen i KBT-baserat förhållningssätt var en början på mycket för mig. Jag fick en större kunskapsbas och kommunikationen blev lättare - det var en ögonöppnare.

Jag fick med mig väldigt bra redskap och en grund i förhållningssätt enligt KBT. Beteendeexperiment kändes relevant. Kändes svårt innan men insåg på handledningen att man kan använda det mycket mer.