En tredagars utbildning i KBT som riktar sig till dig som arbetar inom vården och möter patienter i din vardag.

Vi vet av erfarenhet att samtalen inom vården mellan behandlare och patient många gånger kan upplevas som svåra, och att de inte alltid leder till ömsesidig förståelse. Med hjälp av ett kognitivt förhållningssätt kan du emellertid skapa förutsättningar för en fördjupad och förbättrad patientkontakt. Detta sker med hjälp av kliniska verktyg som ryms inom ramen för kognitiv beteendeterapi. Det kognitiva förhållningssättets tillämpning är inte – som man skulle kunna tro – enbart begränsat till psykoterapi utan kan även vara användbart för andra yrkeskategorier såsom kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Utbildningen ger grundläggande färdigheter i det kognitiva förhållningssättet och att använda så kallade sokratiska samtalstekniker i patientarbetet. Den ger redskap för att i samarbete med patienten klargöra patientens inre tankevärld och därigenom ge insikter, skapa motivation och åstadkomma förändring.

Vänligen observera att utbildningen inte ger behandlarkompetens med KBT.

Erbjuds som uppdragsutbildning. Vid intresse vänligen kontakta oss för en offert.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom en rad välbeprövade tekniker som alla bygger på en så kallad sokratisk hållning, dvs ett antagande om att patienten har kunskaper som kan tillgängliggöras för både patient och behandlare om man ställer hjälpsamma frågor.

Följande kommer att behandlas:

 • Grundläggande samtalsmetodik på ett metodövergripande sätt
 • Syften med ett sokratisk och kognitivt förhållningssätt
 • Ett sokratiskt förhållningssätt till patienten 
 • Perspektiv på och sätt att förstå relationen behandlare och patient
 • Samtalstekniker för att utforska och förstå kliniska problem 
 • Samtalstekniker för at förändra förhållningssätt och tankemönster
 • Tekniker för beteendeförändringar 
 • Förhållningssätt vid ångestproblem och depressiva besvär

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vården och möter patienter i din vardag. Företrädesvis inom psykiatrin, men även inom andra människovårdande verksamheter.

Upplägg

Undervisningen inleds med en heldags föreläsning om grundläggande sokratisk samtalsmetodik och ett kognitivt förhållningssätt, följt av en praktisk övningsuppgift som redovisas vid nästa kurstillfälle. Föreläsningen följs av ett heldagsseminarium och två halvdagsseminarier, där korta föreläsningsinslag varvas med övningar och arbete med deltagarnas egna material (varav en del kommer vara videoinspelat). 

Det första seminariet rör kognitiva tekniker och sokratiskt utforskande inom vården, teori och praktik. Seminarium 2 och 3 är praktiskt orienterade och utgår från deltagarnas egna inspelade filmer av eget arbete och deltagarens reflexioner kring sin samtalsteknik med feedback från kursledare och resten av kursgruppen.

Utbildningsintyg skickas brevledes till deltagarna efter genomförd utbildning vilket förutsätter att man redovisat inspelat samtalsmaterial där sokratiska tekniker kan demonstreras. 

Kurslitteratur

d’Elia, G. (2004). Det kognitiva samtalet i vården. Natur och kultur. (Ingår i kursavgiften)

Lärare

 • Jens Knutsson

  Jens Knutsson

  Docent i psykologi

  Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med inriktning KBT.

Mycket bra dagar som Jens knöt ihop på ett fantastiskt sätt.

Inspirerande föreläsare som skapade en miljö som var positiv och öppen!

Bra variation föreläsning/egna övningar. Jens är lugn och pedagogisk. Jag hade velat hålla på längre pga så intressant!

Engagerad, kunnig och väldigt kompetent. Förmåga att se behov i gruppen, förmåga att bryta ner det komplexa till förståeligt.

Jens har en mycket bra metodisk och pedagogisk undervisningsstil. Han har kunnat ge en bra övergripande, tydlig introduktion till samtalsmetodik.

Bra, konkreta exempel! Jens är närvarande och engagerad. Mycket information presenterad lugnt och tydligt.