Studentinflytande på vår steg 1 utbildning i KBT

Studentinflytande på vår steg 1 utbildning i KBT

Vi tycker det är viktigt med studentinflytande på vår steg 1 utbildning i KBT. Våra studenter uppmuntras till att vara med och påverka sin utbildning. Vi på Kognio är övertygade om att detta bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet. Studentinflytandet sker främst genom dessa fyra kanaler:

  • Institutionsstyrelsen
  • Studeranderådet
  • Utvärderingar
  • Mitterminsmöten

Institutionsstyrelsen

Institutionstyrelsen är en instans vars främsta uppdrag är att fatta beslut om utbildningens utformning och innehåll. Den fungerar även som överklagandeinstans. Institutionsstyrelsen består dels av tre representanter från lärar- och handledarkollegiet och dessutom av två studentrepresentanter som liksom övriga styrelsemedlemmar har rösträtt. Styrelsen sammanträder 1-2 gånger per termin.

Ett exempel på studentinflytande genom denna kanal är det senaste beslutet som styrelsen fattade om egenterapi. Studeranderepresentanterna deltog i diskussionerna och röstade med mandat från sina kurskamrater för att egenterapin skulle kvarstå och omfatta 30 timmar. Det blev också resultatet av omröstningen. 

Studeranderådet

I studeranderådet finns en representant från varje kursgrupp, och dessa träffar kursledningen 1-2 gånger per termin. Studeranderådet är en viktig kanal där både stort och smått kan tas upp. Exempelvis uppmärksammade studenterna oss nyligen på behovet av fler eluttag i föreläsningssalen – något vi omgående kunde åtgärda. Genom studeranderådet får vi också löpande goda förslag på kursmoment och föreläsare som studenterna vill se mer av. Följaktligen är en del av våra nya påbyggnadskurser utformade med studenternas önskemål i beaktande. 

Utvärderingar

Vi utvärderar våra utbildningar löpande. Detta möjliggör att vi kontinuerligt kan följa hur studenterna uppfattar sin utbildning. Studenterna får fylla i en utvärdering efter varje kursmoment, där de dels får lämna respons i form av kommentarer men även ett betyg på momentets relevans och utförande. Utvärderingarna sammanfattas och presenteras för studenter, lärare och handledare. De löpande utvärderingarna är en värdefull kanal som är till stor nytta för både studenterna och Kognio. Vi kan med stolthet konstatera att vi närmar oss ett snitt på 4,8 av 5. På ett liknande vis utvärderas även handledningen terminsvis. 

Med jämna mellanrum skickar vi även ut särskilda utvärderingar, och de kan röra allt från kvaliteten på vår tekniska utrustning till fikat vi serveras i anslutning till föreläsningarna. I det senare fallet har vi tillsammans med vår cateringleverantör arbetat för att tillmötesgå studenternas önskemål.

Mitterminsmöten

Vid våra mitterminsmöten sätter vi oss ner och pratar med hela kursgruppen gemensamt. Frågor som kan dyka upp vid dessa kan till exempel röra förberedelse inför tentor och rekommenderad kurslitteratur. Det är också ett forum där studenterna kan ge respons på sådant som har tagits upp för diskussion i studeranderådet. Att sitta ner med alla studenter samlade är värdefullt för både kursledningen och Kognios administrativa personal. Vi på Kognio är övertygade om att detaljerna spelar roll, och vi uppskattar studenternas feedback och förbättringsförslag.