Ny forskning visar att behandling av hälsoångest med ”Visualisering” (Imagery Rescripting) är kliniskt verksam

I en färsk studie av Nilsson, Knutsson, Jalamo, & Lundh publicerad 2019 i Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry med titeln ”Imagery Rescripting of early memories in health anxiety disorder: A feasibility and non-randomized pilot study” framgår att redan efter en behandlings-session med visualisering erhölls signifikanta förbättringar i symtomatologi och oro/ångest.

Studien var utformad så att deltagarna, 18 patienter med diagnosen hälsoångest, utgjorde sin egen kontroll. Behandlingssessionen, som bestod av positiv redigering av tidiga negativa hälsorelaterade minnesbilder (t.ex. minnet av svår sjukdom; en anhörigs cancersjukdom) som genomfördes mentalt för sin inre syn, föregicks av en kontrollsession en vecka tidigare och följdes upp en vecka senare. Vid uppföljningstillfället förelåg signifikanta symtomlindringar jämfört med mätningar gjorda vid kontrolltillfället. Dessutom rapporterade patienterna mindre ångest förknippade med minnesbilderna och att de förbleknade och minskade i frekvens.

Syftet med studien var att förebereda och hämta värdefull information inför planering av en framtida större och välkontrollerad studie. Redan nu kan vi dock konstatera att visualiseringstekniken tycks fungera som behandling inte bara för social fobi, panikstörning och depression utan också för hälsoångest.

I en annan studie som nu är under pressläggning jämför vi de relativa effekterna av visualisering och exponering.

Nilsson, J.E., Knutsson, J.,Jalamo, B.S., & Lundh, L.G. (2019). Imagery Rescripting of early memories in health anxiety disorder: A feasibility and non-randomized pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT