Mindfulnesslärare Eva Johansson – en intervju

Vårens MBSR program på Kognio leds av leg. psykolog och leg. psykoterapeut Eva Johansson, och vi passade på att ställa några frågor till Eva om hennes relation till programmet. Hon berättar om mindfulness som en väg mot psykologisk flexibilitet och välmående, och kommer med tips till den som överväger att delta i programmet. 

Hur kom du in på MBSR?

Min kontakt med mindfulness tog sin början under psykologutbildningen (2005-2010) då jag under egenterapin introducerades till Åsa Nilsonnes bok ”Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro”. Efter detta följde eget utforskande och fördjupning via yoga, vipassana meditation hos en lärare i Linköping, läsning och examensarbete. Ytterligare en vägledande bok var ”Mindfulness: en väg ur nedstämdhet” av Mark Williams, Jon Kabat-Zinn och Zindel Segal som beskriver MBSR:s efterföljande program MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi) vilken passade mig som handen i handsken utifrån mitt intresse för kognitiv terapi. I min psykologexamensuppsats undersökte jag dessutom individers subjektiva upplevelser och erfarenheter av att delta i just ett MBKT 8-veckorsprogram.

När bestämde du dig för att bli lärare?

Efter en 5-dagars utbildning i MBKT 2012 bestämde jag mig för att vidareutbilda mig i ursprungsprogrammet, dvs i MBSR. Jag ville ta mig an programmet som det skapades initialt. När jag 2013 själv deltog i 8-veckorsprogrammet för Helena Bjuhr, i Kognios regi, hade jag redan undersökt och bestämt mig för att fortsätta med lärarutbildningen hos Center for Mindfulness Sweden, som då, och även nu, följde internationella riktlinjer för lärarutbildning i MBSR.

Vad har du lärt dig under din tid som lärare för MBSR?

Stor fråga som har flera svar. Ett svar är: att när vår självkännedom ökar med att vi förvärvar nya färdigheter ges vi större möjlighet att tillämpa en sund och hjälpsam självreglering som i sin tur påverkar hur vi uppfattar livsbetingelser, och därmed även vårt eget mående. Ett annat sätt att uttrycka detta är: att när vi får syn på våra invanda reaktionsmönster ges vi nya möjligheter, dvs att med nya beteenden möta oss själva, andra och omvärlden. Jag har dessutom lärt mig att mindfulnesspraktik, för såväl mig som för andra, är en ständigt pågående process som jag låter åskådliggöras i nedan poetiska svar:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” Av: Tomas Tranströmer. 

”Don’t turn your head. Keep looking at the bandaged place. That’s where the light enters you”. Av: Rumi.

Hur ser du på MBSR och framtiden?

I min livsvärld är mindfulnesspraktik här för att stanna, genom MBSR och/eller andra mindfulnessprogram. Min vision liksom den svenska föreningen, MBTASweden, den europeiska föreningen, EAMBA, och det internationella mindfulness nätverket, IMI Network, är att fortsätta främja utvecklingen och spridningen av högkvalitativa mindfulnessbaserade program och göra det möjligt för människor från alla samhällsområden att lära sig hur man kan öva medveten närvaro och medkänsla med hjälp av evidensbaserade program för att understödja egen hälsa, välmående, psykologisk flexibilitet och hållbarhet.

Vilka målgrupper är mest givande att arbeta med inom ramarna för MBSR?

Med erfarenhet av att leda grupper både inom psykiatrisk population och mer allmän population så upplever jag att alla personer är givande att arbeta med (med hänsyn tagen till exklusionskriterier för att bejaka individuella sårbarheter som kan försvåra ett deltagande). Varje enskild individ gör ”sin resa” inom MBSR:s ramverk vilket är otroligt privilegierande att följa som lärare. MBSR kan betraktas som ett transdiagnostiskt program, dvs diagnosöverskridande, och om vi har i åtanke att vi alla människor återkommande möter stressfaktorer i våra liv, såväl inifrån kommande som utifrån kommande, så har vi alla behållning av de färdigheter avseende stressreducering som MBSR inbjuder till.

Vad har du får råd till någon som överväger att gå MBSR-programmet?

Besluta dig redan under introduktionsföreläsningen för i vilken grad du vill ta dig an programmet, dvs nivå av åtagande och engagemang. Försök att skapa förutsättningar för att avsätta tid för de veckovisa uppgifterna under denna ändå förhållandevis korta tidsperiod av ditt liv. ”Bara gör” praktiken så gott du förmår, och utforska med tillit och nyfikenhet.

Vad har du för råd till någon som överväger att studera till instruktör?

Ha tålamod. Låt processen få ta tid. Ha i åtanke att förutom utbildningssteg ska även tysta retreater inkorporeras. Var nyfiken på dig själv, samtliga steg inbjuder till ökad självkännedom. Om möjligt, prova introduktionsföreläsningar hos meriterade lärare innan du bestämmer dig för hos vem du vidareutbildar dig.

Läs mer om MBSR programmet på Kognio.