MBSR programmets ursprung och historia

Det första MBSR-programmet gavs redan 1979 och utvecklades vid en tidpunkt då intresset för österländsk meditationskonst var stort i västvärlden; mycket tack vare Beatles musik. En av dem som kom att få spela en betydande roll för meditationens fäste och denna växande popularitet i västvärlden var professor Jon Kabat-Zinn. Han konstaterade tidigt att meditation med framför allt mindfulness – medveten närvaro – hade en läkande effekt på patienter med stressrelaterade sjukdomar. 

MBSR

På ett av honom nystartat institut för stressbehandling CFM  (Center For Mindfulness) vid universitetet i Massachusett, USA, utvecklade Kabat-Zinn så småningom ett behandlingsprogram för inneliggande och polikliniska patienter. Under 8 veckor behandlades de senare med ett program innehållande olika meditationsformer, främst medveten närvaro och yoga, som fick beteckningen MBSR – mindfulnessbaserad stressreduktion. MBSR-programmet har sedan dess fått en fast form och blivit föremål för intensiv forskning. 

Tredje vågens KBT

Mindfulness ingår tillsammans med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och DBT (Dialektisk beteendeterapi) i det som kallas för ”tredje vågens KBT”. Dessa metoder utgör utvidgningar av klassisk KBT och genomsyras av österländskt tänkande; en utveckling som följde på beteendeterapins framgångar i mitten av 60- och 70-talen och den kognitiva terapins intåg på 80-talet. ACT och DBT har fått stort genomslag i modern klinisk psykologisk behandling. Båda metoderna är uppbyggda kring en kärna av mindfulness och förmågan att vara medvetet närvarande.

Certifiering

Baserat på en numera omfattande forskning har CFM formulerat nu gällande krav och behörighetsregler för vad ett MBSR-program ska innehålla, för vilken kompetens instruktörer och de som ska utbilda instruktörer måste ha. Certifiering av lärare på olika nivåer utgör en kvalitetsstämpel och på Kognio är vi måna om att uppfylla ställda krav på MBSR-programmet och anlitar endast certifierade lärarkrafter.

Läs mer om vårt MBSR program

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT