Kan psykoterapi ha negativa biverkningar?

I en nyligen (3/2, 2017) framlagd doktorsavhandling vid Stockholms Universitet med titeln ”Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events” konstaterar författaren och leg psykolog Alexander Rozental att psykologisk behandling kan ha negativa och skadliga effekter. Han hävdar att det finns många som behandlar psykiska besvär utan rätt kompetens eller med tveksamma metoder. Han undersökte bl.a. ”patienternas egna erfarenheter av negativa effekter. Det visade sig att de vanligaste biverkningar var just nya symtom. En tredjedel upplevde stress och ångest av att gå i behandling, liksom att de blev påminda om obehagliga minnen. Samtidigt var det många som uppfattade brister i både behandlingen och relationen till sin psykolog” (Modern Psykologi 2/2017).

Alexander gav i artikeln 3 råd till patienterna:

  • Ta reda på vilken utbildning och kompetens behandlaren har. Är hen legitimerad av socialstyrelsen ger det en större trygghet.
  • Efterfråga en behandlingsplan som baseras på dina mål för terapin. Det ska kunna utvärderas.
  • Be om en rational, dvs en slags bedömning och förklaring till varför du har dina problem och hur de kan åtgärdas. Då kan du lättare avgöra om behandlingsupplägget passar dig eller om du behöver gå till en annan terapeut.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT