Catharina Strid har disputerat

Catharina Strid har disputerat!

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT

Kan vårdcentralen upptäcka och behandla psykisk ohälsa?

I en avhandling ”Assessment and treatment of mental health problems in primary care”, framlagd och försvarad av leg. psykolog Catharina Strid vid Lunds Universitet den 3 mars 2016, med professor Steven Linton som fakultetsopponent, konstateras att det behövs mer forskning både på nya bedömningsinstrument och på effektiva behandlingsmetoder för patienter som söker vård inom primärvården.

Catharina studerade bl.a. användbarheten av ett nytt instrument för bedömning av den psykiska ohälsan, ”Outcome Questionnaire-45”. Hon fann att instrumentet som specifikt mäter psykologisk funktion, hade sådana egenskaper som gjorde det användbart i både kliniska och forskningsmässiga sammanhang.

I avhandlingen redovisas också intressanta fynd som visade att internetbaserad KBT, administrerad av primärvården, var lika effektiv som fysisk träning på psykologisk funktion och sömn och att båda behandlingsmetoderna fungerade bättre än vårdcentralernas sedvanliga behandling. De tre behandlingsalternativen var emellertid lika effektiva mot stress.

Studierna som Catharina utfört är intressanta , inte minst eftersom de inkluderade över 900 patienter från sex olika landsting, och att resultaten följts upp ett år senare. Det förekom ett relativt högt bortfall men det förtar emellertid inte helhetsintrycket - att avhandlingen ger ett viktigt bidrag till kunskapen om bedömnings- och behandlingsvillkoren för psykisk ohälsa vid våra vårdcentraler.

OM FÖRFATTAREN


Jan-Erik Nilsson

Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi