Om egenterapi på psykoterapiutbildningarna

Vid de flesta psykoterapiutbildningarna i landet, oavsett inriktning, har egenterapi sedan länge varit ett obligatoriskt moment. Med det menas att studenten som genomför sin terapiutbildning ska för att bli godkänd kunna visa upp intyg över genomgången egenterapi. Detta gäller för studenter på

  • grundläggande nivå (steg-1)
  • avancerad nivå dvs psykoterapeutprogrammet (steg-2)

Vad är syftet med egenterapi? Syftet med egenterapi är tvåfaldigt:

  • Studenten ska skaffa sig en ökad självkännedom om sina egna starka och svaga sidor i sin personlighet som kan ha betydelse för hur hen fungerar i terapeutrollen.
  • Studenten ska få en egen upplevelse av att vara i klientrollen och därigenom skaffa sig egna erfarenheter av hur olika terapeutiska interventioner fungerar.

Att det senare syftet är pedagogiskt förstärks av det faktum att den erfarne terapeuten fungerar som en förebild eller modell för den blivande terapeuten.

Omfattning. Former för och omfattning av egenterapi finns inte reglerat av UKÄ (Universitetskanslerämbetet). Det är upp till respektive utbildningsanordnare att besluta om. En hårt kritiserad praxis har vad gäller sammanhängande individualterapi länge krävt:

  • 50 timmar på steg-1 nivå
  • 75 timmar på steg-2 nivå

Gruppterapi har också varit möjlig men med en annan omfattning. För steg-1 nivå har det krävts 120 timmar. För steg-2 har det däremot varit otydligt huruvida det gällde 75 eller 180 timmar. Den senare siffran motsvarar antalet individualtimmar multiplicerat med koefficienten 2,4.

För dyrt? Egenterapin ingår som ett krav i psykoterapiutbildningarna men kan som regel inte bekostas av utbildningsanordnaren, framför allt inte av universitet eller högskola. Det blir för dyrt. Undantaget är landets psykologutbildningar där universitetet subventionerar studentens egenterapi med ca 400 kr per timme. Denna dubbelhet har medfört att antalet krävda timmar har

  • sänkts (ex. på psykologprogrammet i Lund till 30)
  • helt slopats (ex. på Socialhögskolans steg-1 utbildningar i Lund)

Oförändrade behörighetskrav. För att vara behörig att söka till psykoterapeutprogrammet i Lund gäller emellertid fortfarande att den sökande uppfyller de ursprungliga kraven på ett av följande alternativ:

  • 50 timmars individuell egenterapi
  • 120 timmar i grupp

Andra lärosäten kan ha andra regler.

Egenterapi på Kognio. På vår egen steg-1 utbildning gäller att egenterapin ska omfatta 30 timmar individualtimmar alt. 60 timmar gruppterapi. Den skall ges av legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och får inte vara äldre än 10 år. Terapin kan delas upp i två skilda individuella terapier, eller i individuell och gruppterapi, under förutsättning att minst 15 av timmarna utgörs av individualterapi med KBT-inriktning.