Bokrecension: Imagery Rescripting – Theory and Practice

Recension av Remco van der Wijngaarts nya bok "Imagery Rescripting - Theory and Practice".

Visualisering – en presentation av en nyutkommen bok av Remco van der Wijngaart

Allt sedan de första studierna av visualiseringsmetodens effekter publicerades, framför allt vid behandling av social fobi (Wild, Hackmann & Clark, 2007, 2008; Nilsson, Lundh & Viborg, 2012), har utvecklingen av metoden, som internationellt går under namnet ”imagery rescripting” (IR), formligen ”exploderat”! För mig som ägnat större delen av min forskargärning åt IR är det särskilt roligt att erfara hur metoden under det senaste decenniet etablerat sig som en mycket effektiv och kraftfull behandling för i stort sett alla former av psykisk ohälsa.

IR kan användas av alla psykoterapeuter oberoende av referensram. Den passar psykodynamiska terapeuter lika väl som de med KBT-inriktning. Den kan användas separat, som en självständig behandling, eller ingå i en behandlingsstrategi tillsammans med flera andra behandlingskomponenter. Jag har med åren blivit alltmer övertygad om att den ´inre mentala bilden´ (imagery) spelar en nyckelroll för förståelsen av både psykisk ohälsa och för vad som är verksamt i terapin, oavsett inriktning. Metodens kraftfullhet tyder på det!

Det har länge saknats en bra bok, som på ett enkelt sätt redovisar både relevanta teoretiska aspekter av IR och hur man konkret, steg-för-steg utför behandlingen. En rykande färsk översättning till engelska, ”Imagery Rescripting – Theory and Practice” av Remco van der Wijngaart, fyller den luckan. Professor Arnoud Arntz, en av grundarna av IR och schematerapi, skriver i sitt förord till boken, att den ”ger en utmärkt, uppdaterad översikt över forskningsläget och kliniska tillämpningar av imagery rescripting” (van der Wijngaart, 2021, s. 7). Jag kan inte annat än att hålla med!

Boken inleds med en sammanfattning av forskningsläget (kap 1), som följs av tre kapitel med redovisningar av hur visualisering används i diagnostiskt syfte (kap 2), hur visualisering i behandlande syfte utförs, när terapeuten står för omskrivning av minnesbilden (kap 3), och en genomgång av de steg som tas då klienten själv redigerar sina minnen (kap 4). Författaren har vinnlagt sig om att presentera metoderna steg-för-steg, nästan i form av en manual, men utan manualiseringens fyrkantighet. Tilltalande är att författaren genomgående lyfter fram vanliga svårigheter som terapeuten ställs inför och ger anvisningar hur dessa kan lösas. Ett annat positivt grepp i boken är att låta metoden illustreras med en fallbeskrivning, som likt  en röd tråd i boken ger läsaren en känsla för hur den terapeutiska dialogen i metodens olika faser kan se ut.

I kapitel 5 och 6 får vi ta del av hur visualisering kan tillämpas på framtida situationer för att bryta negativa beteenden. Van der Wijngaart, beskriver här hur föreställningar om framtida händelser, s.k. ”flash-forwards”, t.ex. suicidala tankar eller socialfobiska katastrofscenarion kan skrivas om. I det avslutande kapitlet (kap 7) belyser författaren konsekvenserna av terapeutens egna blinda fläckar och ger exempel på de vanligaste fallgroparna som terapeuter kan hamna i. Ett digert appendix med strukturerade protokoll, ”roadmaps”, avsedda för terapeutens övergripande planering av IR uppskattas säkert av läsarna.

Boken ger en god ”hands-on” beskrivning av IR och kan läsas med behållning av både nybörjaren och den som skaffat sig lite erfarenhet av imagery rescripting. Rekommenderas varmt!

Referenser

Nilsson, J. E., Lundh, L. G. & Viborg, G. (2012). Imagery rescripting of early memories in social anxiety disorder: an experimental study. Behaviour Research and Therapy, 50(6), 387–392.

van der Wijngaart, R. (2021). Imagery rescripting: Theory and practice. Pavilion Publishing and Media.

Wild, J., Hackmann, A., Clark, D.M. (2007). When the present visits the past: Updating traumatic memories in social phobia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 38, 386-401.

Wild, J., Hackmann, A., Clark, D.M. (2008). Rescripting early memories linked to negative images in social phobia: A pilot study. Behavior Therapy, 39, 47–56.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning KBT