Edna Foa

Edna Foa

Jan-Erik Nilsson PTSD

Edna Foa är nog mest känd för sin forskning och kliniska arbete med OCD och PTSD, men kanske ännu större vikt måste fästas vid hennes bidrag till en bredare förståelse av emotionell bearbetning (”emotional processing”) och terapeutisk förändring.  Redan 1986 presenterade hon och hennes kollega sina tankar om förändringens dynamik i en banbrytande och flitigt citerad artikel med titeln ”Emotional processing of fear: Exposure to corrective information” (Foa & Kozak, 1986). 

Förutsättningen för emotionell förändring och därmed terapeutisk effekt, hävdar Foa, är att de minnesstrukturer (minnen, minnesbilder, upplevelser), som väcker eller kopplas till rädsla och ångest (”fear structures”), måste aktiveras och göras tillgängliga för, som hon uttrycker det, ”korrigerande information” (”corrective information”). Sådan kan t.ex. erhållas genom upplevelsen av att den befarade och förväntade katastrofen uteblir. 

Emotionell bearbetning kan naturligtvis uppnås med flera olika psykoterapeutiska metoder och interventioner. I KBT-världen betraktas emellertid exponering som den gyllene metoden (”Golden Standard”) för detta ändamål. Den har en mycket hög evidens vid ångestbehandling och tillgodoser båda kraven som Foa ställt upp: aktivering av rädslostrukturen och integrering av korrigerande information. En markör för en aktiverad rädslostruktur är logiskt sett att klienten upplever rädsla eller ångest, dvs att en affekt har väckts. (Det senare gäller även som markörer för aktiverade scheman/grundantaganden i vidare bemärkelse.) Vid exponering föreligger sällan eller aldrig några svårigheter att väcka affekten. Nästa steg, att tillföra korrigerande information, är uppfyllt när klienten, trots affekten, kunnat konstatera att den förväntade katastrofen inte inträffat. Därmed modifieras den befintliga rädslostrukturen.

Baserat på dessa grundläggande teser har Edna Foa utvecklat en behandlingsmodell (”Prolonged Exposure”; PE) för PTSD som nu lanserats världen över och under de senaste åren även i Sverige. Edna har hållit ett flertal välbesökta workshops i Stockholm och Köpenhamn där hon utvecklat sina tankar och presenterat sin unika behandlingsmanual. I Sverige blev det psykolog Maria Bragesjö  som först blev certifierad behandlare och utbildare och har sedan dess introducerat PE för, och utbildat, terapeuter runt om i landet. Maria är en flitigt anlitad föreläsare på Kognio (Klicka på knappen nedan för att läsa mer om vår workshop med Maria) .

Referens

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological bulletin, 99(1), 20. 

Edna Foa

”Edna Foa är en israelisk professor i klinisk psykologi vid University of Pennsylvania, där hon fungerar som chef för ´Center for the Treatment and Study of Anxiety´” (Wikipedia). Hennes specialområden är OCD och PTSD.