Är Exponering lika bra som Visualisering – eller tvärtom?

Exponering med responsprevention (ERP) har länge betraktats som ”the Golden Standard”  i KBT. Men, enligt aktuell forskning i Lund verkar uppstickaren Imagery Rescripting (ImR) kunna matcha ERP i effektivitet. I en studie av Knutsson m.fl. publicerad 2019 jämfördes effekterna på ångest för socialt känsliga studenter som antingen fick behandling med ERP eller ImR under endast en session vardera. Forskarna såg att båda behandlingarna gav signifikanta ångestreduceringar men fann inga signifikanta skillnader mellan metoderna. Resultaten tycks bekräftas av preliminära data i en pågående studie av Nilsson m.fl. (opublicerad) i vilken 60 tvångspatienter (enligt DSM-5) fördelats till antingen behandling med Imagery Rescripting, Exponering, eller ingick i en kontrollgrupp (som behandlades i efterhand). Undersökningen beräknas publiceras under 2023.

Intresset för ImR har formligen exploderat under de senaste 10-15 åren. Metoden har visat sig mycket kraftfull i behandling av olika ångeststörningar (Morina m.fl., 2017) och personlighetsstörningar (Arntz & Weertman, 1999). Och, den framstår som en kraftfull utmanare till  Prolonged Exposure och EMDR vid behandling av PTSD. ImR är dessutom inte begränsad till enbart ångesttillstånd utan kan få gynnsamma effekter även vid andra emotionella tillstånd, främst skam.

Arntz, A. & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: theory and practice. Behaviour Research and Therapy, 37(8), 715-740

Knutsson, J., Nilsson, J-E., Eriksson, Å., & Järild, L. (2019). Imagery rescripting and exposure in social anxiety: A randomized trial comparing treatment techniques. Journal of Contemporary Psychotherapy. doi.org/10.1007/s10879-019-09448-1

Morina, N., Lancee, J., & Arntz, A. (2017). Imagery rescripting as a clinical intervention or aversive memories: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 55, 6–15.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT

Uppdaterat: 221226